Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SALT KITESURFSCHOOL

Dit zijn de algemene voorwaarden van SALT Kitesurfschool gevestigd te (4624 JA) Bergen op Zoom aan de Parallelweg 136,
BTW nummer NL002279045B94, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Breda onder nummer 74083384. SALT
Kitesurfschool zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid als: ‘SALT’. Haar wederpartij zal worden aangeduid met
‘deelnemer’.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt gebruik gemaakt van steeds terugkerende termen met de volgende betekenis,
tenzij uitdrukkelijk anders door SALT op schrift wordt aangegeven:
1. SALT: SALT Kitesurfschool, de onderneming die diverse watersport activiteiten, daaraan gerelateerde producten
en/of diensten aanbiedt.
2. Deelnemer(s): de persoon of groep die deelneemt aan of gebruik maakt van de door SALT aangeboden activiteiten,
producten en/of diensten.
3. Instructeur(s): de persoon of personen die uit naam van SALT werkzaam zijn.
4. Website: website van SALT, namelijk www.saltkitesurfschool.nl.
5. Kitesurfen: een watersport activiteit waarbij een persoon op een kleine surfplank staat en zich voort laat trekken
door een vlieger (kite).
6. Kitesurfles: een door SALT dan wel zijn instructeur(s) aan deelnemer te geven les ten tijde waarvan deelnemer de
watersport activiteit kitesurfen wordt aangeleerd.
7. Andere watersport activiteiten: de overige activiteiten die door SALT op het water worden aangeboden naast de
kitesurfles, waaronder – maar niet gelimiteerd tot – suppen, powerkiten en kitesurfkampen.
8. Pakketten: de keuzemogelijkheden die SALT aanbiedt voor het volgen van kitesurflessen aan een persoon of groep,
welke keuzemogelijkheden op de website van SALT (www.saltkitesurfschool.nl) te raadplegen en te boeken zijn.
9. Producten: kadobonnen en watersport gerelateerde zaken, waaronder – maar niet gelimiteerd tot – powerkites,
kiteboards, kites en barren, die door SALT te koop worden aangeboden.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle van SALT afkomstige
aanbiedingen, offertes, aan SALT gegeven opdrachten en door of met SALT gesloten overeenkomsten hoe ook
genaamd, evenals op de uitvoering daarvan ongeacht of daartoe derden dienen te worden betrokken.
2. SALT voert zijn werkzaamheden enkel uit onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
3. De toepasselijkheid van door derden gehanteerde algemene voorwaarden worden door SALT uitdrukkelijk van de
hand gewezen, met uitzondering van de situaties waarin partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze op schrift tussen SALT en deelnemer zijn
overeengekomen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig
blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde
volledig van toepassing. SALT en deelnemer zullen in dat geval in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen
overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en
de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van SALT zijn vrijblijvend en zijn geldig voor de bij de aanbieding of in de offerte
opgenomen duur, tenzij hieromtrent door SALT iets anders op schrift wordt aangegeven.
2. Een overeenkomst tussen SALT en deelnemer komt enkel tot stand na het volledig invullen van het online
boekingsformulier op de website van SALT door deelnemer, acceptatie van deze algemene voorwaarden en de
schriftelijke bevestiging van de boeking door SALT aan deelnemer.
3. Alle bij de offerte of aanbieding verstrekte prijzen, kostenopgaven en overige gegevens, zijn voor SALT slechts dan
bindend indien SALT dit uitdrukkelijk op schrift richting deelnemer heeft bevestigd. In alle andere gevallen kan
deelnemer aan de inhoud van een aanbieding of offerte geen enkel recht ontlenen.

Artikel 4. Prijs
1. Alle door SALT gehanteerde prijzen zijn in Euro’s (€).
2. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW, tenzij door SALT op schrift anders wordt
aangegeven.
3. Het staat SALT vrij de gehanteerde prijzen te wijzigingen c.q. te verhogen. Indien tussen partijen reeds een
overeenkomst is tot stand gekomen, dan is SALT alsnog gerechtigd de prijzen te verhogen tot drie maanden na de
totstandkoming van deze overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft deelnemer dan wel het recht de
overeenkomst met SALT te ontbinden.

Artikel 5. Betaling
1. Betaling door deelnemer aan SALT dient te geschieden binnen de door SALT op de factuur vermelde
betalingstermijn dan wel in ieder geval voorafgaande aan de aanvang van de geboekte kitesurfles dan wel andere
watersport activiteit of per direct bij de bestelling of afname van een product, tenzij op schrift anders tussen
partijen wordt overeengekomen.
2. Indien deelnemer niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting voor wat betreft de afgenomen kitesurfles of andere
watersport activiteit jegens SALT voldoet, dan verkeert deelnemer zonder dat daartoe een ingebrekestelling is
vereist per direct in verzuim en is SALT gerechtigd de afgenomen kitesurfles of andere watersport activiteit te
annuleren dan wel de gewenste deelname van deelnemer aan de kitesurfles of andere watersport activiteit te
weigeren zonder dat SALT daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig wordt.
3. Zodra deelnemer in verzuim verkeert, is SALT gerechtigd het door deelnemer verschuldigde bedrag per datum
verzuim te verhogen met de op dat moment geldende wettelijke rente alsmede met de buitengerechtelijke
incassokosten (conform Wet BIK).

Artikel 6. Uitvoering overeenkomst
1. SALT zal de overeenkomst met deelnemer naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. SALT is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst met deelnemer derden in te schakelen zonder dat
hiertoe de instemming van deelnemer wordt gevraagd.
3. SALT dan wel de door SALT ingeschakelde instructeur(s) zullen deelnemer tijdens de kitesurfles of andere
watersport activiteit van de vereiste instructies voorzien, welke instructies deelnemer verplicht is op te volgen. Het
niet opvolgen van instructies komt voor eigen rekening en risico van deelnemer en geeft deelnemer uitdrukkelijk
geen recht enige vorm van schade op SALT te verhalen.
4. SALT zal gedurende de kitesurfles of andere watersport activiteit zorg dragen voor de aanwezigheid van het
benodigde materiaal. Het materiaal dat SALT gebruikt c.q. ter beschikking stelt gedurende de kitesurfles of andere
watersport activiteit voldoet aan de gebruikelijke eisen, normen en certificeringen.
5. Deelnemer dient de door SALT ter beschikking gestelde materialen wel voorafgaande aan gebruik zelf op eventuele
schades of defecten te controleren en bij aanwezigheid van eventuele schades of defecten hiervan direct melding te
maken bij SALT. Indien deelnemer geen melding maakt bij SALT van eventuele schades of defecten aan de door
SALT ter beschikking gestelde materialen, is dit de eigen verantwoordelijkheid van deelnemer en kan deelnemer
SALT hier op een later moment niet alsnog verantwoordelijk voor houden.
6. Deelnemer draagt er zorg voor dat SALT tijdig – voorafgaande aan de kitesurfles of andere watersport activiteit –
beschikt over alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zullen zijn. Hieronder vallen
het vereiste bezit van een zwemdiploma, maar ook persoonlijke gegevens van deelnemer, waaronder medische
gegevens, conditionele bijzonderheden, medicijn gebruik, zwangerschap en het gebruik van verdovende middelen
zoals alcohol en/of drugs. Het gaat hier om alle gegevens die van belang zijn voor SALT om te kunnen beoordelen of
deelnemer kan deelnemen aan de kitesurfles of andere watersport activiteit.
7. SALT is op basis van de ontvangen persoonlijke gegevens van deelnemer ten alle tijden gerechtigd deelname van
deelnemer uit te sluiten, zonder dat deelnemer enig recht op schadevergoeding toekomt.
8. Deelname aan de kitesurfles of andere watersport activiteit kan pas definitief doorgang vinden, nadat SALT de aan
deelnemer toegezonden vrijwaringsverklaring voor akkoord getekend retour heeft ontvangen van deelnemer dan
wel zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger in het geval deelnemer minderjarig is. Indien deelnemer niet bereid is de
vrijwaringsverklaring te ondertekenen voorafgaande aan zijn/haar deelname, dan is SALT gerechtigd deelnemer
niet toe te laten tot de kitesurfles of andere watersport activiteit en de overeenkomst met deelnemer voorts per
direct te ontbinden zonder dat SALT hiertoe aan deelnemer enige vorm van schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 7. Klachten
1. De producten en diensten die door SALT worden aangeboden voldoen aan de gebruikelijke eisen, normen en
certificeringen die daaraan op het moment van afname redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij
normaal gebruik zijn bestemd.
2. Mocht deelnemer klachten hebben over de afgenomen producten dan wel de deelname aan de kitesurfles of
andere watersport activiteiten, dan worden deze klachten slechts in behandeling genomen, indien SALT deze per
aangetekende brief of per e-mail met schriftelijke onderbouwing van de klacht binnen 14 dagen na afname of
deelname ontvangt.
3. Klachten die betrekking hebben op werkzaamheden die door een derde partij zijn verricht, dan wel zaken die door
derden zijn geleverd vallen buiten de verantwoordelijkheid van SALT.
4. Het in behandeling nemen van klachten door SALT geldt uitdrukkelijk niet als aanvaarding van aansprakelijkheid in
welke vorm dan ook.
5. Indien de klachten van deelnemer gegrond geacht worden, is SALT ten hoogste verplicht tot het alsnog juist leveren
van de prestatie dan wel, naar keuze van SALT, tot vermindering of restitutie van de prijs of een passend gedeelte
daarvan.
6. Het is deelnemer in geen geval toegestaan betaalde bedragen te verrekenen met nog openstaande facturen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. SALT aanvaardt enkel aansprakelijkheid voor een hem toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn
verbintenis tot maximaal het bedrag waarvoor de verzekering van SALT in dat geval dekking biedt dan wel in ieder
geval tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde producten of diensten waarop de aansprakelijkstelling
betrekking heeft.
2. SALT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SALT is uitgegaan van door of namens
deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. SALT is eveneens niet aansprakelijk voor nalatigheid aan de zijde van deelnemer, het niet, niet tijdig en/of niet
correct opvolgen van instructies en aanwijzingen van SALT dan wel het niet, niet tijdig en/of niet correct nakomen
van de overeenkomst tussen SALT en deelnemer.
4. SALT kan door deelnemer niet aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke
eigendommen of verlies dan wel beschadiging hiervan.

Artikel 9. Wijziging en/of annulering van de overeenkomst
1. Indien blijkt dat de kitesurfles of andere watersport activiteit vanwege de weersomstandigheden of een andere
reden naar het oordeel van SALT geen doorgang kan vinden, dan is SALT gerechtigd deelnemer een andere
activiteit aan te bieden, de datum van de kitesurfles of andere watersport activiteit te verplaatsen dan wel de
overeenkomst (gedeeltelijk) te annuleren.
2. Annulering van de overeenkomst door deelnemer dient ten alle tijden schriftelijk (per aangetekende post dan wel
e-mail) te geschieden. De datum van binnenkomst van de annulering door deelnemer is bepalend voor de
berekening van de annuleringstermijn.
3. Bij annulering is een deelnemer annuleringskosten verschuldigd. Deze annuleringskosten berekent SALT als volgt:
– Tot 24 uur voorafgaande aan de kitesurfles of andere watersport activiteit 25% van de kosten;
– Binnen 24 uur voorafgaande aan de kitesurfles of andere watersport activiteit 50% van de kosten;
– Indien deelnemer niet komt opdagen bij de kitesurfles of andere watersport activiteit en ook niets heeft laten
weten 100% van de kosten, tenzij SALT met deelnemer anders schriftelijk overeenkomt.
4. In het geval de werkelijke kosten aan de zijde van SALT de kosten ten gevolge van de annulering door deelnemer
overschrijden, dan is SALT gerechtigd deze werkelijke kosten bij deelnemer in rekening te brengen.
5. SALT is gerechtigd de kitesurfles of andere watersport activiteit naar eigen oordeel te annuleren. De annulering
maakt SALT in geen geval schadeplichtig jegens deelnemer. SALT is in geval van een annulering hoogstens verplicht
tot terugbetaling van het factuurbedrag dat bij deelnemer in rekening is gebracht voor de kitesurfles of andere
watersport activiteit.

Artikel 10. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. SALT is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
– Deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– Na het sluiten van de overeenkomst SALT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat
deelnemer de verplichtingen niet zal kunnen of zal gaan nakomen;

– Indien door vertraging aan de zijde van deelnemer niet langer van SALT gevergd kan worden dat hij de
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van SALT op deelnemer onmiddellijk opeisbaar.
Indien SALT de nakoming van zijn verplichting opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien SALT tot opschorting of ontbinding overgaat, is SALT op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van
schade en kosten jegens deelnemer.
4. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van
deelnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor deelnemer niet langer vrijelijk over
zijn/haar vermogen kan beschikken, staat het SALT vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen dan
wel de offerte c.q. overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting aan de zijde van SALT tot betaling van
enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van SALT op deelnemer zijn in dat geval onmiddellijk
opeisbaar.

Artikel 11. Overmacht
1. SALT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van deelnemer indien SALT daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch volgens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van SALT komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SALT geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor SALT niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het
bedrijf van SALT of van derden, ziekte, natuurgeweld, onverwachte overheidsmaatregelen, quarantaines, een
epidemie (pandemie) of andere belemmeringen daaronder begrepen. SALT heeft ook het recht zich op overmacht
te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat SALT
zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. In geval van overmacht is SALT gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van zijn
verplichtingen voor de duur van de overmacht situatie, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
wegens onvoorziene omstandigheden. SALT is bij een overmacht situatie in geen geval schadevergoeding aan
deelnemer verschuldigd.

Artikel 12. Privacy
1. SALT voert zijn werkzaamheden enkel uit en biedt zijn diensten en/of producten enkel aan met in acht name van
de geldende privacyregels (AVG).

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SALT partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een
verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien deelnemer woonplaats heeft
in het buitenland.
2. De rechtbank Zeeland West-Brabant is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij de
wet dwingend anders voorschrijft.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te regelen.

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. De algemene voorwaarden van SALT zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda, vallen te
raadplegen op de website van SALT (www.saltkitesurfschool.nl) en worden op eerste verzoek van deelnemer door
SALT aan deelnemer toegezonden.
2. Van toepassing is steeds de laatste nieuwe en gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden van SALT. Bij
het aangaan van een overeenkomst met SALT stemt deelnemer in met het feit dat steeds de laatste nieuwe en
gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden van SALT van toepassing is.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.